Home Brinjal Recipes Brinjal Fry (Ennai Kathrikai kari)